Política de Privacitat de GINEOBSTÈTRICS


En compliment de la normativa de Protecció de Dades i tenint en compte les disposició del Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquetes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE. A continuació se li proporciona la informació perquè conegui tot els element rellevants al tractament de les seves dades.

1.-Responsable

  • Gineobstètrics SLP (En endavant GINEOBSTÈTRICS)
  • Avinguda Jaume I, nº 33 3è4a
  • 08100 Mollet del Vallès
  • Contacte: administracio@gineobstetrics.cat

2.-Finalitat

Les dades de caràcter personal que ens ha facilitat son necessàries per proporcionar-li els serveis que ens sol·licita, son confidencials i podran ser utilitzats únicament per les següents finalitats:

Prestar-li un adequat servei mèdic en l’àmbit de les especialitats de GINEOBSTÈTRICS
Prestar-li serveis assistencials addicionals i complementaris
Prestar-li serveis mitjançant empreses col·laboradores com laboratoris d’anatomia patològica, laboratoris d’anàlisis clíniques, clíniques i hospitals tan públics com privats, així com amb totes aquelles entitats que siguin necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació de servei necessari o requerit.
Elaboració d’anàlisis i estudis mèdics

En el cas que ens hagi atorgat el consentiment per enviar-li informació d’activitats, cursos formatius, reunions, trobades post part i lactància, presentacions, seminaris, conferencies i qualsevol altre aspecte relacionat amb la dona, amb l’embaràs o el post part que pugui promoure GINEOBSTÈTRICS

3.-Legitimació

La legitimació pel tractament se les seves dades es el document que vostè ha signat donant l’autorització per a la utilització i arxiu de dades de caràcter personal firmat amb GINEOBSTÈTRICS.

Alhora, en el cas de que ens hagi atorgat el seu consentiment exprés per enviar-li informació relacionada amb la finalitat anteriorment descrita, la legitimació del tractament de les seves dades estarà basada en el consentiment donat per vostè.

4.-Destinataris

GINEOBSTÈTRICS podrà comunicar les seves dades a altres empreses del grup, així com a asseguradores, centres mèdics, laboratoris d’anàlisis, entitats privades o públiques i persones físiques o jurídiques que ens proporcionin un servei concret pel bon desenvolupament de la prestació dels serveis sol·licitats per vostè. La comunicació de les dades es realitza complint les mesures de seguretat disposades per la normativa de protecció de dades.

5.-Drets

Vostè te dret d’obtenir confirmació sobre si GINEOBSTÈTRICS està tractant dades personal seves o no.

Així mateix, vostè te dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats pel que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas únicament conservarem les seves dades per l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i por motius relacionats amb la seva situació particular, les interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. GINEOBSTÈTRICS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, o en el exercici de la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, els interessats tenen dret a rebre, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, les dades personals que els incumbeixin que ens hagin facilitat, i a transmetre’ls a un altre responsable.

Podrà exercir aquests drets dirigint la seva petició a la direcció postal Avinguda Jaume I, nº 33 3è4a, 08100, Mollet del Vallès (BARCELONA) o bé a través del correu electrònic administracio@gineobstetrics.cat

La comunicació en la qual exerceixi els seus drets davant GINEOBSTÈTRICS., contindrà com a mínim la següent informació: i) el nom; ii) fotocòpia del seu DNI, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui, iii) petició en què es concreta la sol·licitud, iv) documents acreditatius de la petició que formula; i v) direcció a efectes de notificacions, data i signatura.

Si vostè presta el seu consentiment perquè les seves dades personals siguin tractades amb finalitats comercials i promocionals, vostè té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment i a oposar-se al tractament de les seves dades amb aquestes finalitats.

Si està insatisfeta amb la manera en què tractem la seva informació personal, pot comunicar-se amb nosaltres en qualsevol moment per resoldre l’assumpte. No obstant això, sempre té el dret de presentar una reclamació davant d’una autoritat de control en matèria de protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

6.-Informació addicional

GINEOBSTÈTRICS es compromet a no utilitzar de forma deslleial la informació i les dades personals subministrades per vostè, així com mantenir la confidencialitat dels mateixos en totes les aplicacions que aquests requereixin. GINEOBSTÈTRICS té implantat, en relació als documents i tractament de dades, les mesures de seguretat que la normativa vigent requereix, tot això segons l’estat actual de la tècnica.

Les seves dades seran conservades mentre es mantingui la nostra relació de prestació mèdica o assistencial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Així mateix, en el cas que hi hagi atorgat el consentiment perquè li informem de les nostres activitats i serveis, conservarem les seves dades personals en tant vostè no retiri el consentiment vàlidament atorgat.

GINEOBSTÈTRICS té contractat un servei d’informàtica, havent adoptat totes les mesures legals establertes en el RGPD a l’efecte de protegir les dades personals emmagatzemades en aquest servei.

Desitjo informació de l’Avís Legal–> Clica aquí

Demanar cita

Pots contactar per telèfon o correu-e:
93 579 67 29
644 41 62 61
info@gineobstetrics.cat

Traductor »